ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުން : [0] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ދައުލަތުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ވަޒީރުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ވަޒީރުންނާ ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުތައް އެ ސުވާލުތައް ރައްދުވާ ވަޒީރުން ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް މި ޖަމާގައި ހުންނާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ