ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ : [860] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވޭ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި ވަގުތީ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 860
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-11-052015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-182015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-192015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-192015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-202015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-232015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-242015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-252015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-262015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-262015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-092015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-102015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-102015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-122015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-162015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-172015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-182015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-122016 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-142016 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-152016 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 860