ބިލު : [0] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުތައް މި ޖަމާގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އެގޮތުން، ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރާއި، ތާރީޚު އަދި މަޖިލީހުގެ ވަނަ ވަކިން ބައްލަވައިލެވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ