ޤަރާރު : [1] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤަރާރުތައް މި ޖަމާގައި ހުންނާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ޤަރާރެއް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރާއި، ޤަރާރު ނަންބަރުން މިޖަމާއިން ހޯދޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-07-15ފަލަސްތީނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަކީ...
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 1 ގެ 1

ތަފާސް

ތާރީޚު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ