މައްސަލަ : [0] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ، މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ، ކުއްލި މައްސަލަ، ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ އަދި ދައުލަތުގެ އެކި މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މަޤާމްތަކުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ، މި ޖަމާގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ