ޕެޓިޝަން : [0] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

އެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންތައް މި ޖަމާގައި ހުންނާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ