ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ : [369] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ޤާނޫނުއަސާސީތައް އެކުލަވައިލުމާއި އަދި ޤާނޫނުއަސާސީތަކަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާގައި އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 369
ތާރީޚުސުރުޚީ
1980-11-29ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ
2004-10-14ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-02-23ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
1981-11-26ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-07-16ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 100 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-05-20ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 100 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-07-17ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 101 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-05-29ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 101 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-07-23ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 102 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-06-12ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 102 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-07-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 103 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-06-19ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 103 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-07-30ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 104 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-07-22ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 104 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-08-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 105 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-08-24ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 105 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-09-02ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 106 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-08-07ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 106 ވަނަ ޖަލްސާ
2006-08-13ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 107 ވަނަ ޖަލްސާ
1997-09-09ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 107 ވަނަ ޖަލްސާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 369