ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Feb-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ މާއްދާ ފާސްކުރުން
ޑާރާފްޓް
ނުރަސްމީ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަޙްމަދު ޒަކީ
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ މަޞީޙު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ގުޅީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 10
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_10_23-02-2005.pdf.pdf967.33 kBAdobe PDFބައްލަވާ