ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 29-Nov-1980
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 80/1
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައީސް ހޮވުން
ނާއިބު ރައީސް ހޮވުން
ގަވާއިދު ކޮމިޓީ ހޮވުން
ވޯޓު
ލިސްޓް
މެންބަރު: ހަތިފުށީ ޢަލީމަނިކު
ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބް
ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
ރާމިޒް މޫސާ
އިބްރާހީމް ފައުޒީ
އާދަމް ކަލޭފާނު
އާދަމް ސަލީމް
އާދަމް ޔޫސުފް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަސްލަމް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް ޒަކަރިއްޔާ
ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަލީ ޢަބްދުﷲ މަނިކުފާނު
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ޢަލީ ( ދިއްދޫ )
ޑރ. މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_01_29-11-1980.pdf15.93 MBAdobe PDFބައްލަވާ