ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 26-Oct-2004
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-003
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓް
ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
ކޮމިޓީ
އަޣްލަބިއްޔަތު
މެންބަރު: ޙަމްދޫން ޙަމީދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިޒާމް
އަޙްމަދު ޢާދިލް
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަނީސާ އަޙްމަދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަދްނާން ޙަލީމް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ދޮންއާދަމްފުޅު
ގުޅީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_03_26-10-2004.pdf.pdf2.52 MBAdobe PDFބައްލަވާ