ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Feb-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-006
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ
ޑްރާފްޓް
އިންތިޚާބު
ޚާއްޞަ މަޖިލިސް
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_06_16-02-2005.pdf.pdf4.45 MBAdobe PDFބައްލަވާ