ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Dec-2004
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-005
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ
ޚިޔާލުފާޅުކުރުން
އިސްލާޙުތައް
ޕާލިމެންޓްރީ
ޑްރާފްޓް
މެންބަރު: ޙަމްދޫން ޙަމީދު
ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިޒާމް
އަޙްމަދު އަންވަރު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަދްނާން ޙަލީމް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނަޢީމް
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ގުޅީ އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ކ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_05_14-12-2004.pdf.pdf9.05 MBAdobe PDFބައްލަވާ