ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 10

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 6 ގެ 6
ތާރީޚުސުރުޚީ
1979-02-171979 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1980-02-281980 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1975-02-271975 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1976-02-261976 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1978-02-231978 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1977-02-241977 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާންް