ޤާނޫނުތައް : [358] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 358
ތާރީޚުސުރުޚީ
1977-07-25ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލު ނުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު
-ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
1978-06-05ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
1976-09-23ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު
1978-05-13ހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2010-07-08ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
1978-05-30ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
2015-09-06ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
1993-12-16ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނު
-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
1978-03-11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2009-02-10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2009-02-15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
2013-03-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު
1990-08-02ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު
1978-06-22ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުން ގަލާއި، ވެއްޔާއި، އަކިރިނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
1977-10-03ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންނާބެހޭ ޤާނޫނު
1978-06-28ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތަކުގައި ހުންނަ ފުރާ ދުއްވާ އެއްޗެހީގައި ބޭރަށް ފެންނާނޭހެން އަލި ބެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު
1978-04-24ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ފެންނަ ބޭރު ޤައުމުގެ މަސްހިފާ ބޯޓުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 358