ސުރުޚީ: ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނު
ތާރީޚު: 16-Dec-1993
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދަރަނި
ރަހުނު
ބަދަލު
އިހުމާލު
ސާބިތު
މުދާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 9/93
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_9-93_mortgage_act_16-12-1993.pdf.pdfރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނު88.71 kBAdobe PDFބައްލަވާ