ސުރުޚީ: ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު
ތާރީޚު: 23-Sep-1976
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހެކި
ހަގީގަތް
މައްސަލަ
ހެކިވެރިޔާ
ޝަރީއަތް
ސާބިތު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 24/76
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_24-76_hehkaabehey_23-09-1976.pdf.pdfހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު30.84 kBAdobe PDFބައްލަވާ