ސުރުޚީ: ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލު ނުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު
ތާރީޚު: 25-Jul-1977
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މުދާ
ފައިސާ
ރުއްގަސް
ތަކެތި
ޑިޕޮޒިޓް
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/77
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_7-77_uncollected_goods_and_money_25-07-1977.pdf.pdfހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލު ނުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު27.83 kBAdobe PDFބައްލަވާ