ސުރުޚީ: ހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ތާރީޚު: 13-May-1978
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ހޮޓާ
ކާބޯތަކެތި
މޭވާއާއި ތަރުކާރީ
ސާފުކޮށް
ޖޫރިމަނާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 27/78
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_27-78_hotaa_saafuthaahirukan_13-05-1978.pdf.pdfހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު29.95 kBAdobe PDFބައްލަވާ