ސުރުޚީ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ނައިބު
ރައީސް
ޢިނާޔަތް
މުސާރަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2009
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_11-2009_raees & naib raees_musaara.pdf.pdf37.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ