ފުރޭނިފައިވާ އިން ސުރުޚީ

އަކުރެއްޚިޔާރުކުރައްވާ 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ނޫނީ ކޮންމެވެސް އަކުރެއް ޖައްސަވާ  
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 837 އިން 856 ގެ 3034 < ފަހަތަށް   ކުރިޔަށް >
ތާރީޚުސުރުޚީ
1977-07-25ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލު ނުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު
-ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު
-ހިޖުރައިން 1349 ވަނަ އަހަރު [1930މ] ދައުލަތުގެ ކަންތައް ހިންގެވުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ހަދާ މަޖިލީހަށް 2 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރެއްވިކަން އެންގެވުމުގެ ގޮތުން ނެރުއްވި ފަތްކޮޅު
1978-06-05ހުޅުލެއަށް އެރުމާބެހޭ ޤާނޫނު
1976-09-23ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު
1978-05-13ހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2010-07-08ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު
1978-05-30ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު
2015-09-06ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު
1993-12-16ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނު
2016-03-28ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ބިލުގެ ދިރާސާކުރައްވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-03-29ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ބިލުގެ ދިރާސާކުރައްވާ ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
-ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު
1978-03-11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2014-05-28ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ
2009-02-10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
2009-02-15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު
2015-02-23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-02-29ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން