ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 10

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 21 އިން 34 ގެ 34 < ފަހަތަށް 
ތާރީޚުސުރުޚީ
2017-06-14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2017-08-23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2017-10-01ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2017-11-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2017-11-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-06-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-07-10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-10-28ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-11-212019 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-11-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-11-27ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2018-12-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2019-04-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-07-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން