ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 8-Jul-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ގާނޫނު ނަންބަރު 6/81
މަޝްވަރާ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
އެމް.އެމް.އޭ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 10
މެންބަރު: ޙުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_igthisodhee_10_08-07-2015.pdfrmcy_18_igthisodhee_10_08-07-2015220.62 kBAdobe PDFބައްލަވާ