ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 21-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
ރިއަލް ސްޓޭޓް އިންޑަސްޓްރީ
އިންވެސްޓަރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 10
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު ލަޠީފް
އަޙްމަދު ނާޡިމް
އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަލީ ޝާހް
މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ބާރަށު ދާއިރާ
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ
ދިއްގަރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_qaumee tharaggy_10_21-12-2014.pdfrmcy_18_qaumee tharaggy_10_21-12-2014395.41 kBAdobe PDFބައްލަވާ