ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Jun-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދަތުރު
އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓް
އެއަރޕޯޓް
ވަޒީފާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
މަސައްކަތް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 10
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_SM_10_24-06-2015.pdfrmcy_18_SM_10_24-06-2015299.64 kBAdobe PDFބައްލަވާ