ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 17-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓެލެކޮމިއުިކޭޝަން
ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރެކޯޑިން
ފޯނުކޯލު
ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 10
މެންބަރު: އަޙްމަދު މުބީން
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_Qaumee tharaggy_10_27-10-2015.pdfrmcy_18_Qaumee tharaggy_10_27-10-2015284.6 kBAdobe PDFބައްލަވާ