ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސުލޫކު ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 13-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ފްލޯ
އަމާންއޮމާން
ހަލަބޮލި
ސުލޫކީ މައްސަލަ
ފިޔަވަޅު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 10
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ޢަލީ ޢާޡިމް
މުޙަންމަދު ނާޡިމް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sulook_10_13-10-2015.pdfrmcy_18_sulook_10_13-10-2015295.97 kBAdobe PDFބައްލަވާ