ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 7

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 4 ގެ 4
ތާރީޚުސުރުޚީ
1957-08-211957 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1956-08-221956 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1960-07-191960 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1959-08-011959 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ