ހޯއްދަވާ


ފުރާނާނެ ހަމަ:
އައު ހޯއްދެވުމަކަށް ފަށްޓަވާ
ފުރޭނިތައް ހިމަނުއްވާ

ނަތީޖާ އިތުރަށް ސާފުކުރައްވަން ފުރޭނިތައް ބޭނުންކުރައްވާ


ނަތީޖާ 243 ގެ 211-220 (ހޯއްދަވަން ހޭދަވި ވަގުތު: 0.001 ސިކުންތު).
ހޯއްދެވުނު ލިޔުންތައް
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-11-05ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-06-30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-06-30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-07-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-08-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-07-08ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-12-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-12-08ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-10-14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-07-09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން