ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Aug-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ
އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު
އެމް.ވީ.ކޭ ކުންފުނި
އެމް.ވީ.ކޭ ކުންފުނީގެ މޭޔަރު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 12
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ވަހީދު
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހ.އަތޮޅު
ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_12_27-08-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_12_27-08-2014433.76 kBAdobe PDFބައްލަވާ