ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 18-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
އެސިސްޓަންޓް ޕްރިންސިޕަލް
ސްކޫލުތައް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 23
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ނިޒާރު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ގައްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_23_18-12-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_23_18-12-2014324.1 kBAdobe PDFބައްލަވާ