ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 16-Jul-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 131 ވަނަ މާއްދާ
98 ވަނަ މާއްދާ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ
ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ
ޞިއްޙީދާއިރާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 04
މެންބަރު: ރޮޒައިނާ އާދަމް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_sarukaaru massooliyyath_04_16-07-2014.pdfrmcy_18_sarukaaru massooliyyath_04_16-07-2014420.19 kBAdobe PDFބައްލަވާ