ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 50 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 30-Oct-2005
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-050
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 24 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
26 ވަނަ މާއްދާ
28 ވަަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަނީސާ އަޙްމަދު
އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަދްނާން ޙަލީމް
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
ޒާހިރު އާދަމް
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 50
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_50_30-10-2005.pdf.pdf3.6 MBAdobe PDFބައްލަވާ