ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު : [1] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

އެކިއެކި ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ރަދުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވާ " ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ " އަދި ޖުމްހޫރިއްޔަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތްޕުޅުން އިއްވަވާ "ރިޔާސީ ބަޔާންތަކަށް" ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަރުވާ ޖަވާބު މި ޖަމާގައި ހުންނާނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
19551955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީގެ ޖަވާބު
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 1 ގެ 1

ތަފާސް

ތާރީޚު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ