ސުރުޚީ: 1955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީގެ ޖަވާބު
ތާރީޚު: 1955
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 6
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
1-Huthubathul Arushee ah eruvevi javaabu- 1375 ( 1955 ).pdf15.86 MBAdobe PDFބައްލަވާ