ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 175 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 1-Oct-2007
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-175
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އާންމު ވޯޓު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަން
ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
ޤާނޫނުއަސާސީ
ވޯޓު ފޮށި
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢިމާދު ޞާލިޙު
ޢަދްނާން ޙަލީމް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު ސަލީމް ( ހޯރަފުށި )
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާމަނިކު
ފައިޞަލް ނަސީމް
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 175
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_175_01-10-2007.pdf.pdf856.36 kBAdobe PDFބައްލަވާ