ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 81 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Apr-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-081
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮރަޕްޝަން
ޙައްޤު
ސިޓިޒަންޝިޕް
އަސާސީ ޙައްޤު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
ބަންދު އިބްރާހީމް ސަލީމް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ޠާހިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އައްޝައިޚް މުޙަންމަދު ޤުބާދު އަބޫބަކުރު
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޙަންމަދު ނަޢީމް
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މުޙަންމަދު ސަލީމް ( ހޯރަފުށި )
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާ ރަމީޒް
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 81
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_81_23-04-2006.pdf.pdf1.1 MBAdobe PDFބައްލަވާ