ހޯއްދަވާ


ފުރާނާނެ ހަމަ:
އައު ހޯއްދެވުމަކަށް ފަށްޓަވާ
ފުރޭނިތައް ހިމަނުއްވާ

ނަތީޖާ އިތުރަށް ސާފުކުރައްވަން ފުރޭނިތައް ބޭނުންކުރައްވާ


ނަތީޖާ 2 ގެ 1-2 (ހޯއްދަވަން ހޭދަވި ވަގުތު: 0.001 ސިކުންތު).
  • ފަހަތަށް
  • 1
  • ކުރިޔަށް
ހޯއްދެވުނު ލިޔުންތައް
ތާރީޚުސުރުޚީ
1954-09-131954 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1955-09-021955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ

ތަފާސް

ތާރީޚު