ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 80 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Apr-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-080
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ
ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯ
ޕެނިޓެންޝަރީ
އަސާސީ ޙައްޤު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 80
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_80_16-04-2006.pdf.pdf1.07 MBAdobe PDFބައްލަވާ