ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 128 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Dec-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-128
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަރުކަޒީ އިދާރާ
މިލިޓަރީ ޚިދުމަތް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސާރވިސް
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޢަދްނާން ޙަލީމް
ޢަލީ ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާމަނިކު
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 128
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_128_10-12-2006.pdf.pdf887.14 kBAdobe PDFބައްލަވާ