ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 126 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 3-Dec-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-126
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޢަދުލުއިންސާފު
އިލެކްޝަން
ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަން
އިސްލާމްދީނާއި ޝަޤާފަތް
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން
މަރުކަޒީ އިދާރާ
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޢަބްދުﷲ
އިބްރާހީމް ޠާހިރު
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ޢަބްދުﷲ މަޞީޙު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޢަބްދުލްޣަފޫރު އިބްރާހީމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
މުޙަންމަދު ނަޢީމް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޠާރިޤް
މަރިޔަމް ޢާފިޔާ
ފައިޞަލް ނަސީމް
ދިޔާނާ ސަޢީދު
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފް
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 126
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_126_03-12-2006.pdf.pdf891.03 kBAdobe PDFބައްލަވާ