ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 77 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 2-Apr-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-077
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރައީސް
ޑިމޮކްރަސީ
އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ
ޚާއްޞަ މަޖިލިސް
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނާޝިދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އިބްރާހީމް ޝާފިޢު
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސުލައިމާން
އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ސަލީމް ( ހޯރަފުށި )
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާމަނިކު
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު
ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ
ޒާހިރު އާދަމް
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 77
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_77_02-04-2006.pdf.pdf1.02 MBAdobe PDFބައްލަވާ