ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 23-Mar-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-074
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ
މެޖޯރިޓީ
ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އަޙްމަދު ޝަފީޤް
އަނީސާ އަޙްމަދު
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އައްޝައިޙް މޫސާ ނިޒާރު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޙަލީމް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ސަލީމް ( ހޯރަފުށި )
މޫސާމަނިކު
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 74
ދާއިރާ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_74_23-03-2006.pdf.pdf1.01 MBAdobe PDFބައްލަވާ