ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 124 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 26-Nov-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-124
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތައް
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން
މީޑިޔާ ކޮމިޝަން
ޤައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ ކޮމިޝަން
ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީ
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
ޙުސައިން ޙިލްމީ
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
އަޙްމަދު ސަމީރު
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢިއްޒު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޢަލީ
އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ
އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ސަލީމް ( ހޯރަފުށި )
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާމަނިކު
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 124
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_124_26-11-2006.pdf.pdf987.79 kBAdobe PDFބައްލަވާ