ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 70 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 5-Mar-2006
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: ޖ-070
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބު
އަސާސީ ސިފަ
އަސާސީ އުސޫލު
މެންބަރު: ޙަސަން ޢަފީފު
އަޙްމަދު ޢާތިފް
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން އިބްރާހީމް
ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު
ޢަލީ ވަޙީދު
ޢަލީ ފާއިޒް
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ( ކާނަލް )
މުޙަންމަދު ރިޔާޟް
މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ
މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ސަލީމް ( ހޯރަފުށި )
މުޙަންމަދު ޝިހާބު
މުޙަންމަދު ޝަރީފު
މޫސާމަނިކު
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން
ޔޫސުފް ނަޢީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 70
ދާއިރާ: ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އއ. އަތޮޅު
އދ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_70_05-03-2006.pdf.pdf1.07 MBAdobe PDFބައްލަވާ