ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 13-Jun-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 19/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޖިނާޢީ
ހިއުމަން
އެމިރޭޓްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު މުބީން
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
އަލިފުށި ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_05_13-06-2017.pdf.pdf880.97 kBAdobe PDFބައްލަވާ