ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 7-Jun-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 17/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރިވެޓްމަންޓް
ޑްރެޖަރު
އޯޝަން
ލޭންޑް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު މުބީން
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މޫސާމަނިކު
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކުރެންދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ދިއްދޫ ދާއިރާ
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_03_07-06-2017.pdf.pdf751.52 kBAdobe PDFބައްލަވާ