ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Oct-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 29/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެއަރޕޯޓު
ޑިމޮކްރަސީ
ޞިއްޙީ
ބަޖެޓު
ސިޔާސީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް
އިބްރާހީމްދީދީ
އަސްމާ ރަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަލީ ޢާރިފް
މުޙަންމަދު ޙުސައިން
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މޫސާމަނިކު
ޖަޢުފަރު ދާއޫދު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 4
ދާއިރާ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
އުނގޫފާރު ދާއިރާ
އިސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
މާފަންނު މެދު ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މިލަންދޫ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_04_25-10-2017.pdf.pdf1.09 MBAdobe PDFބައްލަވާ