ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 24-Oct-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 28/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސަޕްލިމެންޓްރީ
ބަޖެޓު
ުޑެފިސިޓ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
އިބްރާހީމްދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ފޭދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_03_24-10-2017.pdf.pdf821.09 kBAdobe PDFބައްލަވާ