ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 6-Jun-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 16/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެންވަޔަރަންމަންޓް
ގިރާ ސަރަޙައްދު
ތ. ވަންދޫ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޢާމިރު
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް
އިލްހާމް އަޙްމަދު
އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް
އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
މުޙަންމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
މުޢާޒު މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހިންނަވަރު ދާއިރާ
ނައިފަރު ދާއިރާ
ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
މަކުނުދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ
މަޑަވެލި ދާއިރާ
ދަނގެތި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ތުލުސްދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_02_02_05-06-2017.pdf.pdf740.58 kBAdobe PDFބައްލަވާ