ސުރުޚީ: 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 10-Oct-2017
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 27/18/2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަން
ޑިމޮކްރަސީ
ހިއުމަން ރައިޓްސް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު
ޢަލީ ސަލީމް
މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހޯރަފުށި ދާއިރާ
ވިލިމާލެ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmjy_18_03_02_10-10-2017.pdf.pdf727.85 kBAdobe PDFބައްލަވާ